Előadók/Speakers

Képernyőfotó 2021-06-03 - 12.07.14Dr. Gyarmathy Éva

klinikai és neveléslélektan szakpszichológus

Gyarmathy Éva 1985 óta folyamatosan a gyermekek jól-létéért dolgozik. Neveléslélektan és klinikai pszichológia oklevelet is szerzett ennek érdekében. Hosszú ideig volt vezetőségi tagja a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak, óraadó tanára a Debreceni illetve Szegedi Egyetemnek, valamint a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Tanszékének. Jelenleg is tudományos főmunkatársa a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetnek, oktat az ELTE PPK-n valamint az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, ahol megalakította az Atipikus Fejlődés Módszertani Központot. 2015-ben munkásságáért Prima díjjal jutalmazták “Oktatás és köznevelés” kategóriában.

Dr. Éva Gyarmathy

Clinical psychologist

Eva Gyarmathy works for the well-being of children since 1985. For this grand purpose she got degree in psychology of education and in clinical psychology as well. For a long time she was in the leadership of the Hungarian Talent Management Society, she was a lecturer at Debrecen and Szeged Universities, and at Semmelweis University’s Mental hygiene Department. As of today she is a Senior Research Fellow at the Hungarian Scientific Academy’s Psychology Research Institute, she is a lecturer at ELTE PPK and at the Apor Vilmos Cathlic College, where she founded the Methodology Center of Atypical Development.  She was awarded with the Prima award in 2015 in ‘tution and public education’ category.

 

anna.balla

Dr. Balla Annamária

klinikai pszichológus

Balla Annamária a gyermek és felnőtt pszichológiára szakosodott, mint az Emánuel Egyetem (Nagyvárad, Románia) oktatója, a Szociális Munka Tankszéken. Számos hazai és nemzetközi konferencián vett részt a következő témákban: “Traumát követő kognitív funkciók”, “Az identitás kialakulása örökbefogadott gyermekeknél” és “Hogyan tanulhatunk mások oktatása által?”. Számos publikációban is részt vett: “A zene-terápia, a műveszeti-terápia és a dráma-terápia hatékonysága krónikus betegségekben szenvedő hospitalizált gyermekeknél”, “Tanácsadás fiatalok számára szenvedéssel kapcsolatban a szociális munka keretei közt” valamint “A NILD Terápia hatékonysága a matematikai gondolkodás fejlesztésében”.

Dr. Annamária Balla 

Clinical psychologist

She is specialized in children and adolescents as well as a lecturer at Emanuel University from Oradea, at the social work department. She participated as a lecturer in numerous national and international conferences with various topics such as: “Cognitive Functioning after Trauma”, “Identity formation in adopted children” and “How can we learn … by teaching the other!”. She has also contributed to a number of publications such as “The efficiency of music therapy, art, and play therapy on hospitalized children diagnosed with chronic illnesses”, “The primary counselling of teenagers in social work activity regarding suffering” and “The efficiency of the NILD Educational Therapy in the development of mathematical thinking”.

WORKSHOP SZEKCIÓ ELŐADÓI

BonaJudit

Dr. Bóna Judit

alkalmazott nyelvész

Bóna Judit az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának tudományos és kutatásszervezési ügyekért felelős dékánhelyettese, az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék docense. Emellett alapító tagja és vezetője a tanszéken működő gyermeknyelvi kutatócsoportnak is. PhD fokozatát 2007-ben szerezte fonetikából, 2014-ben habilitált. Több gyermeknyelvi konferencia főszervezője és több gyermeknyelvi témájú tanulmánykötet szerkesztője. Fő kutatási területei: a beszéd életkori sajátosságai, temporális jellemzői és folyamatossága, illetve a beszéd folyamatosságának zavarai.

Dr. Judit Bóna

applied linguist

Judit Bóna is the vice-dean of research and academic affairs of the faculty of Humanities of ELTE Eötvös Loránd University, and an associate professor at the Department of Applied Linguistics and Phonetics. She is also a founding member and the leader of the child language research group at the department. She obtained her PhD in phonetics in 2007 and habilitated in 2014. She was the main organizer of several conferences on child language and the editor of several volumes on this topic. Her main research areas are the age characteristics of speech, temporal characteristics and fluency of speech, and fluency disorders.

MOHAI

Dr. Mohai Katalin

gyógypedagógus, pszichológus, logopédus

Mohai Katalin az ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetének megbízott intézetigazgatója, oktatója, gyógypedagógus, logopédus, pszichológus. Az Országos Pedagógiai Szakszolgálat korábbi munkatársa. Az ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola Kognitív fejlődés programja keretén belül szerzett doktori fokozatot, disszertációját a tanulási zavarok differenciáldiagnosztikájának témakörében írta. Számos diagnosztikus, vizsgáló és fejlesztő eszköz kialakításának és hazai adaptációjának koordinálásában szakmai vezetőként is részt vett. A Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet Atipikus Fejlődés Műhelyének tagja, fő kutatási területe: technológia alapú mérés diagnosztikus lehetőségei, továbbá a tanulási zavarok neurokognitív háttere, valamint terápiás lehetőségei, hatáskutatások.

Dr. Katalin Mohai

psychologist, special education teacher, speech therapist 

Katalin Mohai is the acting director of the Institute of Special Education and Psychology at ELTE University Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education, a special education teacher, speech therapist and psychologist. She acted as a member of the Hungarian National Pedagogy Board in previous years. The topic of her PhD dissertation is the differential diagnosis of the learning disorders. She has been the head of research and coordinator in the adaptation and development of numerous diagnostic, testing and interventional tools. She is a member of the Institute of Research Team of Atypical Development at the Institute of Special Education Psychology. Her main research areas: IT-based diagnostic possibilities, the neurocognitive backgrounds of the learning disorders, possibilities for interventions and efficiency studies.

IMG_6418

Kőpataki Andrea 

coach, NILD terapeuta

Kőpataki Andrea coach a szociális kompetencia területén, valamint minősített NILD Terapeuta az International Christian School of Budapest-ben. Houstonban (Texas), pedagógusként tanulási zavarral és / vagy autizmussal élő tanulókkal dolgozott, akiknek a szociális-emocionális fejlődésük is problémás volt. Ez lett kutatási területe, és több jó gyakorlatot sajátított el a szociális kompetencia fejlesztésére. Az egyik leghatékonyabb ilyen program alapjaira építkezve fejleszti jelenleg az ICSB diákjait az önismeret és az önszabályozás terén, valamint támogatja családjaikat a szociális kogníció megismertetésével.

 Andrea Kopataki

coach, NILD therapist

Andrea Kopataki is a social competency coach and a Level 3 NILD therapist at the International Christian School of Budapest. As an educator in Houston, Texas, she worked with students who had learning disabilities and/or autism, who struggled with social-emotional development. Andrea has researched and learned best practices for developing social competencies. Using the framework and basic strategies of a method she found most effective, she leads students at ICSB in developing self-awareness and self-regulation supporting their families with teaching social cognition.

Mihály Orsolya

fejlesztőpedagógus

Mihály Orsolya tanítóként és fejlesztőpedagógusként munkálkodik közel 35 éve, segítve a gyermekek zökkenőmentes tanulmányi előmenetelét. Jelenleg a KLIK Közép Budai Tankerületében, a Kós Károly Technikumban, fejlesztőként dolgozik. Az évek során több képzést is elvégzett (Meixner, NILD, Vadaskert stb.), hogy munkáját kiemelkedő színvonalon folytathassa. Több kutatásban is szerepet vállalt: a kisiskolások fonológiai tudatosságának, olvasástechnikai tudásának feltérképezésében, valamint az óvodás korúak narratív készségeinek felderítésében.

—————-

English version: coming soon…

—————–

Sugár Sára

pedagógiai menedzser

Az ELTE-n matematika, kémia és informatika tanárként végzett, s hosszú ideig ezen a szakterületen is dolgozott különböző oktatási intézményekben. Ezen felül iskolaigazgatóként is helyt állt. 2013-ban érdeklődési területe a robotika felé irányult, s így csatlakozott az Abacusan Stúdióhoz, ahol CEO-ként és pedagógiai menedzserként segíti a szervezetet, hogy minél professzionálisabb programokat fejlesszenek ki gyermekek számára robotikával kapcsolatban.

pedagogical manager

 

Poszterszekció előadói

Jamrik Eszter

gyógypedagógus

Jamrik Eszter a Vadaskert Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia gyógypedagógusa. Egyetemi tanulmányait ő is kiegészítette több képzéssel (Sindelar-Zsoldos program, CogniPlus, stb.).  Mihály Orsolyával részt vett a “Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig” kutatásban.

——————————————

Gyenes Krisztina

——————————————-

Varga Zita

NILD terapeuta

—————————————-

Dr. Györkő Enikő

Gyógypedagógus, Klinikai Szakpszichológus

Dr. Györkő Enikő PhD a PTE KPVK egyetemi docense. Klinikai- és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, pszichopedagógia, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár. A PTE KPVK Tipikus és Atipikus Gyermeknyelv Fejlődési Kutatócsoport vezetője. Kutatási területei: a kognitív fejlődés (számérzék, numerikus fejlődés, téri nyelv fejlődés, téri megismerés, nyelvi kompetenciák), a koraszülöttség és az ADHD hatása a kognitív képességek atipikus fejlődésére. Publikációk elérése az MTMT adatbázisában.

Dr.  Enikő Györkő

Special Needs Educator and Therapist, Clinical Psychologist

Enikő Györkő, Associate Professor at the University of Pécs KPVK. Clinical and mental hygienic children and youth special psychologist and special needs educator and therapist (speech and language therapy, behavioural disorders). Head of the Typical and Atypical Children’s Language Development Research Group of PTE KPVK. Research field: cognitive development (number sense, numerical development, spatial language development, spatial cognition), the effect of preterm birth and ADHD on atypical development of cognitive abilities. Reach the publications in the database of the MTMT.

———————————

Király Gabriella

gyógypedagógus, klinikai szakpszichológus, igazságügyi szakpszichológus

Király Gabriella PTE KPVK tudományos segédmunkatársa, a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója. Klinikai- és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, igazságügyi szakpszichológus, oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, köznevelési és igazságügyi pszichológus szakértő. PhD kutatásának témája a tanulási zavarok és az intelligencia-struktúra összefüggéseinek vizsgálata. A Pedagógiai Szakszolgálatok Országos Egyesületének alapító tagja, titkára. A PTE KPVK Gyermekkultúra Kutatócsoport, valamint a Tipikus és Atipikus Gyermeknyelv Fejlődési Kutatócsoport tagja. Publikációk elérése az MTMT adatbázisában.

Gabriella Király

therapeutist pedagogue, clinical psychologist, forensic expert psychologist

Gabriella Király, Assistant Lecturer at the University of Pécs KPVK, Director General of the Tolna County Pedagogical Specialist Service. Clinical and mental hygienic children and youth special psychologist, forensic expert psychologist, special education teacher in the field of oligophrenic pedagogy – psycho-pedagogy, public education expert and forensic psychology expert. With the topic of the PhD research being the learning disabilities and the examination of the correlations of the intelligence-structure. Founding member and secretary of the National Association of the Pedagogic Special Services. Member of the Children’s Culture Group of the PTE KPVK, and of the Typical and Atypical Children’s Language Development Research Group. Reach the publications in the database of the MTMT.

——————————————–

Bernolák Dóra

——————————————–

Szűcs Rita

——————————————–

Sipos Zsóka

———————————————

Szilvásiné Turzó Ágnes