Előadók/Speakers

CsépeCSÉPE Valéria a kognitív pszichológia és idegtudomány professzora (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pannon Egyetem, Veszprém) és a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjának (MTA TTK) kutatóprofesszora. Tagja a Magyar Tudományos Akadémiának és az Academia Europaea-nak. Kutatásainak fókuszában a tipikus és az atipikus kognitív fejlődés viselkedéses és agyi korrelációi állnak, a csecsemőkortól a felnőttkorig. Az MTA TTK Agyi Képalkotó központjában általa alapított Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport a beszélt- és a jelnyelv fejlődését, az olvasás elsajátítását, fejlődését és rendellenességeit, a téri navigációt, a zene fejlődési hatásait, valamint a végrehajtó funkciók és a valószínűségi tanulás agyi korrelátumait vizsgálja különböző agykutatási és viselkedéses módszerekkel.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesi feladatait két egymást követő ciklusban (2008-2014), az Akadémia történetében első ilyen magas rangban megválasztott akadémikusnőként, látta el. A Nemzetközi Tudományos Tanács (ICSU), stratégiai bizottságának választott tagjaként dolgozott 2012 és 2018 között és részt vett az új nemzetközi szervezet (ISC, az ICSU és ISSC egyesülésével) előkészítésében. 2016-tól 2018-ig, majd 2018-tól a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, az Európai Minőségbiztosítási Szervezet (ENQA) tagja, kinevezett elnöke. 2017-től vezeti a nemzeti alaptanterv megújítására irányuló fejlesztési projektet, s tagja az OECD Education 2030 fókuszcsoportjának.

Több mint 350, köztük számos magas idézettségű, publikációinak listáján angol és magyar nyelvű folyóiratcikkek, monográfiák, szerkesztett könyvek, könyvfejezetek és konferencia közlemények találhatók.

Valéria CSÉPE is professor of cognitive psychology and neuroscience (Technical University of Budapest, University of Pannonia, Veszprém), and  research professor at the Research Centre of Natural Sciences (RCNS) of the Hungarian Academy of Sciences (HAS).  She is member of the Hungarian Academy of Sciences and the Academia Europaea.  Her research focuses on the behavioral and brain correlates of typical and atypical cognitive development from infancy to adulthood. The research group of Neurocognitive Development founded by her at the Brain Imaging Centre of RCNS HAS, investigates brain correlates related to the development of spoken and sign language, reading acquisition and disorders, spatial navigation, music as well as executive functions and probabilistic learning with various brain and behavior methods.

She served as deputy secretary General of the Hungarian Academy of Sciences, elected for two terms (2008–2014), being the first female in such a high position there. Between 2012 and 2018 she worked for the strategic committee of the International Council of Science (ICSU) as elected member and took part in the preparatory works of ISC (merger of ICSU and ISSC). She was appointed as president of the Hungarian High Education Accreditation Committee, a registered member organization of ENQA, in 2016 and again in 2018. As of 2017 she is principal investigator of the national curriculum redesign project in Hungary, and member of the Education 2030 focus group of the OECD.

She has more than 350 publications, including  several highly cited papers, listing journal articles, monographs, edited books, book chapters and conference papers in English and Hungarian.

Képernyőfotó 2016-03-12 - 21.09.11

Dr. Csapó Benő a Neveléstudományi Intézet, a Neveléstudományi Doktori Iskola, az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport és az általa alapított Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetője. Több nemzetközi kutatási programban vett részt. Kutatásának főbb területei a kognitív fejlődés, az ismeretek közvetítésének és a képességek fejlesztésének integrálása, a tudás szerveződése, pedagógiai értékelés és technológia alapú tesztelés. Számos publikációja jelent meg magyar és angol nyelven.

Dr. Benő Csapó is the head of the Institute of Education, the Doctoral School of Education, the Research Group on the Development of Competencies and the founder and head of the Center for Research on Learning and Instruction. He participated in several international research programs. The main fields of his research: cognitive development, the integration of conveying information and developing competencies, the organization of knowledge, educational assessment and technology-based testing. He has numerous publications in Hungarian and English.

Katona_NóraKatona Nóra közel másfél évtizedig volt a Nemzetközi Iskolapszichológiai Társaság (ISPA) vezetőségi tagja és elnöke, a Woodcock-Johnson Teszt nemzetközi változatának hazai meghonosítója, az ELTE habilitált docenseként oktatott neveléslélektani és kognitív képességméréssel kapcsolatos tantárgyakat. Jelenleg az Eszterházyi Károly Egyetem Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoportjában beosztott vezetőként tevékenykedik.

Nóra Katona was the member and chair of the International School Psychology Association (ISPA) for almost 15 years, she adapted the Woodcock-Johnson Test (International version) into Hungarian language and was a habil. docent lecturer  at ELTE, teaching educational psychology and assessing cognitive abilities. Currently, she is the leader of  Education 2030 Educational Sciences Research-group of Eszterházy Károly University.

 

steklSteklács János egyetemi tanár, tanszékvezető az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának tudományos főmunkatársa. Magyar nyelv és irodalom, hungarológia, magyar mint idegen nyelv szakos tanári diplomáját és tudományos fokozatait a Pécsi Tudományegyetemen szerezte. Kutatási területe az alkalmazott nyelvészet, az olvasási képességek fejlődése és a tanulási folyamatok szemkamerás vizsgálata.

János Steklács is a university lecturer, the Head of the department of the Faculty of Primary and Pre-School Education of Eötvös Loránd University, an associate researcher of the Department of Pedagogy of Kaposvár University. He graduated and received his scientific degrees from Hungarian literature, Hungarology, Hungarian as a foreign language at University of Pécs. His field of research covers applied linguistics, the development of reading skills and the examination of the learning processes with eyetracking camera.

 

Varga LaszloDr. habil Varga László a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar egyetemi docense, dékánja. Alapítója és vezetője a hazánkban unikális kisgyermekkori neuropedagógia kutatócsoportnak és laboratóriumnak. Neves szakemberek részvételével nemzetközi kutatói – tanácsadói hálózatot épített ki. Amerikai és európai neveléstudományi folyóiratok nemzetközi tanácsadó testületének tagja. Kutatói és oktatói ösztöndíjak keretében a világ számos országában képviselete a hazai felsőoktatást és a neveléstudományt. Fő kutatási területei: a gyermekkor hatása az egyéni életútra, gyermeki világkép és gyermekkultúra, a gyermekkori fejlődés és fejlesztés, konstruktivista pedagógia, a kisgyermekkori neuropedagógia és a kompetencia alapú oktatás. A pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János-díjban részesült.

Dr. habil László Varga associate professor is the dean of Benedek Elek Faculty of Pedagogy at the University of Sopron. He is the founder and leader of the unique early childhood neuropedagogical research group and laboratory in Hungary. Together with prominent professionals, he has established an international research and counselling network. He is the member of international advisory groups of American and European educational scientific journals. In the frame of research and teaching scholarships he has represented Hungarian higher education and educational science all over the world. His main research fields are childhood’s effect on personal life paths, children’s worldview and children’s culture, childhood progress and development, constructivist pedagogy, early childhood neuropedagogy and competence-based education. He was awarded with Apáczai Csere János Prize for his outstanding academic performance in promoting educational practice.

IMG_6418

Kőpataki Andrea coach a szociális kompetencia területén, valamint minősített NILD Terapeuta az International Christian School of Budapest-ben. Houstonban (Texas), pedagógusként tanulási zavarral és / vagy autizmussal élő tanulókkal dolgozott, akiknek a szociális-emocionális fejlődésük is problémás volt. Ez lett kutatási területe, és több jó gyakorlatot sajátított el a szociális kompetencia fejlesztésére. Az egyik leghatékonyabb ilyen program alapjaira építkezve fejleszti jelenleg az ICSB diákjait az önismeret és az önszabályozás terén, valamint támogatja családjaikat a szociális kogníció megismertetésével.

Andrea Kopataki is a social competency coach and a Level 3 NILD therapist at the International Christian School of Budapest. As an educator in Houston, Texas, she worked with students who had learning disabilities and/or autism, who struggled with social-emotional development. Andrea has researched and learned best practices for developing social competencies. Using the framework and basic strategies of a method she found most effective, she leads students at ICSB in developing self-awareness and self-regulation supporting their families with teaching social cognition.

 

laci_kepDemeter László az ACSI (Association of Christian Schools International) európai régiójának igazgatója, melynek központja Budapesten található. 1995-ben szerezte diplomáját Angol Nyelvtanári Szakon a Budapesti Közgazdasági Tudományegyetemen. Keresztény Pedagógiát tanult a Philadelphia Bibliai Egyetemen, ahol 2006-ban diplomát is szerzett. László jelenleg doktori tanulmányait végzi a Columbia Nemzetközi Egyetemen Keresztény Iskolai Vezetésből. 1995 óta az ACSInál dolgozik, oktatási tanácsadóként kezdte, majd az ACSI európai társelnöke lett, jelenleg pedig az egész európai régióért felelős igazgató (2011 óta). Számos témában tartott előadást mind hazai, mind nemzetközi konferenciákon.

László Demeter is Europe Regional Director for the Association of Christian Schools International, headquartered in Budapest, Hungary.  He graduated from Budapest University of Economic Sciences in 1995 with MA in EFL. He studied Christian education at Philadelphia Biblical University, and graduated with MEd degree in 2006. László is currently working on his PhD degree in Christian school leadership at Columbia International University. He has been working with ACSI from 1995, first as an Educational Consultant and Associate Director for ACSI Europe then as Regional Director for ACSI Europe from 2011. He has taught on numerous topics of education at national and international conferences.

 

BabarczyBabarczy Anna a skóciai Edinburgh University elméleti nyelvészet és kognitív tudomány szakán szerezte diplomáját és PhD-ját. Néhány évig számítógépes nyelvészettel foglalkozott, a kisgyermekek anyanyelvelsajátítási folyamatait és a pragmatikai tudás mibenlétét vizsgálta számítógépes modelleken keresztül. Az utóbbi időben kísérleti módszerekkel tanulmányozza ezen jelenségeket. Jelenleg a BME Kognitív Tudományi tanszék docense, ahol egy kísérleti pragmatika kutatócsoportot vezet. Kutatásaikat elsősorban tipikus fejlődésű óvodás és kisiskolás gyerekekkel végzik; fő kutatási területeik a metafora, irónia és beszédaktusok valamint a skaláris és ad hoc implikatúrák elsajátításának folyamata és annak kognitív és társas korrelátumai.

Anna Babarczy studied theoretical linguistics and cognitive science at The University of Edinburgh in Scotland. After obtaining her PhD, her first research focus was natural language processing and the computational modelling of young children’s language acquisition processes and pragmatic competence. More recently, she has been studying the nature of pragmatic competence and its development using experimental methods. She is an associate professor at the Cognitive Science Department of the Budapest University of Technology and Economics, where she has an experimental pragmatics research group. The research focuses on typically developing, 3 to 10 year-old children; their main research interests are the development of the comprehension of metaphors, irony, speech acts and ad hoc implicatures, and its cognitive and social correlates.

 

Heidi_picHeidi Meiners az International Christian School of Budapest Segítő Szolgáltatásainak igazgatója. Heidi felelős a tanulási nehézségekkel küzdő diákok óráiért, fejlesztéséért és beilleszkedéséért. Heidi minősített NILD terapeuta. A Western Carolina University-n (North Carolina, USA) szerezte meg diplomáját tanár és gyógypedagógia szakon. Jelenleg Heidi pszichológiából doktorál a Grand Canyon University-n (Arizona, USA) kogníció és oktatás témakörben. Disszertációjában a diszlexiát és a kétnyelvűséget vizsgálja.

Heidi Meiners is the director of Supplemental Services at the International Christian School of Budapest, where Heidi oversees the classes, accommodations, and interventions for students with learning disabilities, intellectual disabilities, and mental health needs. Heidi is a Professionally Certified Educational Therapist in NILD. She received her Masters of Art in Teaching and Special Education from Western Carolina University (North Carolina, USA). Currently, Heidi is a PhD student in Psychology with an emphasis on Cognition and Instruction at Grand Canyon University (Arizona, USA). Her dissertation will examine dyslexia and bilingualism.

 

BonaJuditBóna Judit az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai Tanszékének a docense, a tanszéken működő gyermeknyelvi kutatócsoport vezetője. Fő kutatási területei: a beszéd életkori sajátosságai, temporális jellemzői és folyamatossága, illetve a beszéd folyamatosságának zavarai.

Judit Bóna is the docent of Eötvös Loránd University Department of Phonetics, the leader of the Child Language Research Group. Her main fields of research are: the age specifications of speech, it’s temporal characteristics and continuity and the disfluency of speech.

 

TerriLynnTerriLynn Van Beveren a Descubre Coaching and Consulting (Madrid, Spanyolország) igazgatója, mely egy közösség alapú tanuló központ, melynek célja a tanulási problémákkal küzdő gyermekek és felnőttek segítése Madrid és környékén. Braziliában nevelkedett, majd az USA-ba költözött, hogy tanítói diplomát szerezzen a Cedarville Egyetemen, valamint megszerezze a mesteri fokozatot a Tanulási és olvasási zavarok témában a Regent Egyetemen. Terri Lynn előadóként és gyakorlatvezetőként munkálkodott a NILD-nél, majd 20 évig tevékenykedett minősített tanulás-terapeutaként. Ezen felül a Nemzetközi Diszlekszia Egyesület minősített diszlekszia-terapeutája is. Miután nagy tapasztalatra tett szert mind magán mind állami iskolai környezetben, pályáját klinikai gyakorlatban folytatja, valamint oktatók mentorálását és képzését végzi Spanyolország szerte. Nagy megtiszteltetésnek tartja továbbá, hogy a tanulókat felkészítheti napjaink osztálytermi követelményeire.

Terri Lynn VanBeveren is the Director of Descubre Coaching & Consulting, a community-based learning center shaping the minds of children and adults in the greater Madrid area who struggle with learning difficulties.  She was raised in Brazil and then moved to the United States to complete a Bachelor of Arts degree in primary education (Cedarville University) and a Master of Arts as a Learning Disabilities and Reading Specialist (Regent University). Terri Lynn has served as an instructor and presenter for the National Institute for Learning Development (NILD) and has 20 years of experience as a professionally certified educational therapist.  In addition, she is a certified dyslexia therapist through the International Dyslexia Association.  With work experience in both public and private school settings, she now dedicates her time to clinical practice as well as training and mentoring educators in Spain.  She considers it a great privilege to serve and equip learners for the demands of today’s classroom.

csuklichCsuklich Eszter fejlesztőpedagógus, NILD terapeuta, médiapedagógus. 24 éves szociális és oktatási pályafutása során mindvégig a gyermekekért, egyéni fejlődésükért és az életben való sikeres boldogulásukért dolgozott a gyakorlatban. Médiapedagógusként elhívatott képviselője a vizuális nevelésnek. Mozgóképkultúra és médiaismeret szakos pedagógusként 10 évig foglalkozott középiskolában a fiatalok média tudatos nevelésével,oktatásával. Több oktatási pilot program vezetője és intézményi megvalósítója volt. Jelenleg a Deutsche Nationalitátengrundschule Fürst Taksony fejlesztő pedagógusa.

Eszter Csuklich is an educational therapist, an NILD therapist and a media teacher. All through her 24 years of social and educational professional life she has been working to help children, their personal development and their success and happiness in everyday life. As a media teacher she is devoted to visual education. She received her degree at the Institute for Art Theory and Media Studies (at ELTE), she was working 10 years as a teacher in a High School to teach and educate the students to media awareness. She led multiple pilot programs and executed them in different institutions. Currently, she works as an educational therapist at Deutsche Nationalitátengrundschule Fürst Taksony.

Hargitai

Hargitai Bea 1984-ben szerezte meg diplomáját a budapesti ELTE bölcsészkarán. Azóta folyamatosan tanít magyar nyelvet és irodalmat, 16 éve egy alternatív gimnáziumban. A NILD-del 2005-ben került kapcsolatba, amikor a saját gyerekeinél tanulási nehézségek mutatkoztak. Azóta NILD-terapeutaként sok, főleg középiskolás korú gyereknek segít nap mint nap.

Bea Hargitai received her diploma at ELTE Faculty of Humanities in Budapest in 1984. Ever since she has been an active teacher in Hungarian grammar and literature, in an alternative high school for the last 16 years. She learnt about NILD therapy in 2005, when she experienced learning difficulties with her own children. Ever since she has been working as an educational therapist, especially with high school students.

VighJuliaDr. Vig Julianna 2012 novembere óta adjunktus az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetében; a biológiai szakcsoport vezetője. Neurobiológiából doktorált a Pécsi Tudományegyetemen (2001-2005), majd több tudományos folyóirat (Élet és Tudomány, Medic to medic, Nature Clinical Practice Endocrinology and Metabolism, Nature Reviews Endocrinology, eLitMed.hu, etc.) szerkesztőjeként folytatta munkásságát. 2013 óta rendszeres tudományos szakszerkesztői munkát végez a Macmillan Science Communications tudománykommunikációs cég számára.

Dr. Julianna Vig is a lecturer (adjunct professor) of ELTE Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education and the Institute for Psychology of Special Needs, she is the leader of the biology professional team. She holds a Ph.D. in Neurobiology and was a Ph.D. student at University of Pécs (2001-2005). She was the editor of multiple scientific magazines: Élet és Tudomány, Medic to medic, Nature Clinical Practice Endocrinology and Metabolism, Nature Reviews Endrocrinology, eLit Med.hu, etc. She is a professional editor for the Macmillan Science Communications.

JakabZoltanDr. Jakab Zoltán az ELTE Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet tudományos munkatársa 2012 augusztusa óta. Ezt megelőzően tanársegéd volt a BME Kognitív Tudományok Karán (2006-2012). Szintén a BME Kognitív Tudományok Karán töltötte posztdoktori éveit (2003-2006). 2001 és 2003 között a Rutgers Egyetemen (NJ, USA) posztdoktorált. Doktori tanulmányait a Carleton Egyetemen (Ottawa, 1996-2001) végezte. Ezt megelőzően pedig az ELTE Általános Pszichológiai Tanszékének tanársegédje volt (1990-1996). Jelenleg a következők a fő kutatási területei: kognitív fejlődés, beszédészlelés és az  olvasás fejlődése valamint az elme filozófiája (az észlelés filozófiája).

Dr. Zoltán Jakab has been an associate professor in the Institute for Psychology of Special Needs at Eötvös Loránd University since August 2012. Prior, he was an assistant professor at the Department of Cognitive Science, Budapest University of Technology and Economics (2006 – 2012). Previously, he was a postdoctoral fellow at the Department of Cognitive Science, Budapest University of Technology and Economics (2003 – 2006), he was a postdoctoral fellow at Rutgers University (Rutgers Center for Cognitive Science, 2001 – 2003). He was a Ph.D. student at Carleton University, Ottawa (1996-2001) and an assistant Professor at the Department of General Psychology, Eötvös Loránd University (1990 – 1996). His recent research topics are: cognitive  development, speech perception and reading development, philosophy of mind (philosophy of perception).

IMG_0071

Joyce Trottman Kaliforniában végezte pszichológiai tanulmányait, s mintegy 28 éve foglalkozik tanulásukban akadályozott gyermekekkel. 12 éven keresztül több korosztállyal foglalkozott, mind enyhe, mind közép-súlyos problémákkal küzdő gyerekekkel. 16 éven keresztül pedig iskola pszichológusként munkálkodott, olyan családokkal és tanárokkal foglalkozott, akik tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel álltak kapcsolatban. Mesteri fokozatot szerzett Lelkigondozásból, és további tanulmányokat végzett a diszlekszia, a végrehajtó funkciók, az autizmus és az ADHD mélyebb megértése érdekében. Jelenleg iskola pszichológusként dolgozik az ICSB-ben (International Christian School of Budapest). Ezt megelőzően, hasonló státuszban, 3 évig a thaiföldi Chiang Mai-ban munkálkodott. Joyce és férje a Ministry Essentials International munkatársaiként  szemináriumokat és segítő szolgálatásokat tesznek elérhetővé Budapest lakosai számára.

Joyce Trottman is a California-trained school psychologist and has been in special education for 28 years, with 12 of them teaching various levels and grades of children with mild to moderate special needs and 16 of them as a school psychologist, assessing and working with families and teachers of children with special needs to understand and plan for these children’s educations. She has a Masters degree in Christian Counseling and has enjoyed further studies on her own to understand dyslexia, executive functioning, autism and ADHD. Joyce currently serves as school psychologist at International Christian School of Budapest. Prior to that, Joyce served for three years in the same capacity in Chiang Mai, Thailand. Joyce and her husband are Christian workers with Ministry Essentials International and also participate in bringing seminars and other supportive services to the Budapest community.

Pali_Judit

Dr. Páli Judit Éva jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének Fejlődéslélektani tanszékének docense. Doktori tanulmányait a Debreceni Egyetemen végezte (2012). Klinikai szakpszichológus (SOTE-2000), neuropszichológiai szakvizsgával (SOTE-2002). Korábban dolgozott az ELTE TOFK-n és a Nemzetközi Pető Intézetben is. Kutatási és oktatási szakterületei a fejlődés-neuropszichológia, az iskola- és a gyógypedagógiai- pszichológia, valamint a kognitív idegtudomány.

 

 

cherylCheryl Winget nemzetközi iskolák és családok számára ad tanácsot tanulási zavarokkal küzdő gyermekekkel kapcsolatban. A SHARE Oktatási Szolgáltatónál dolgozik és egyben a NILD oktatója is. 2003 és 2015 között az ICSB-ben (Budapesti Nemzetközi Keresztény Iskola) a segítő szolgáltatások részlegét vezette. Pedagógiából doktorált a Regent Egyetem Gyógypedagógia/Oktatáspszichológia szakán 2013-ban. Jelenleg a Regent Egyetem oktatója.
Cheryl Winget consults with international schools and families regarding the educational needs of children. She serves with SHARE Educational Services, and she is an instructor for the National Institute for Learning Development (NILD). From 2003 to 2015, Cheryl served on the faculty of International Christian School of Budapest where she directed/co-directed the Supplemental Services Department. Cheryl received a Doctor of Education degree in Special Education/Educational Psychology from Regent University in 2013. Currently, she is a lecturer at Regent University.

 

Képernyőfotó 2016-03-12 - 20.34.35Kristen Barbour elkötelezettje az élethosszig tartó tanulás megvalósításának és a gyermekek önálló tanulóvá nevelésének. Nemzetközileg elismert pedagógus és plenáris előadó. Amellett hogy NILD terapeuta, a Feuersteini Eszközgazdagító Program hivatalos oktatója. Mielőtt a NILD ügyvezető igazgatójává választották, Kristin a Discovery Program cég igazgatója volt, mely cég egy fejlesztő központot működtet Virginiában a diszlexiás, ADHD-s és egyéb tanulási zavarral küzdő gyermekek számára. Korábban a norfolki Kings Daughters gyermekkórház nyelv- és beszéd-patológusa volt.

Kristin’s passion is bringing life-long learning to life and developing independent learners. She is an internationally respected educator and keynote speaker. In addition to being an NILD educational therapist, Kristin is an authorized trainer in the Feuerstein Instrumental Enrichment Program. Prior to becoming NILD’s Executive Director, Kristin was the Director of Discovery Program, Inc (DPI) a community-based organization providing intervention services to students with dyslexia, learning disabilities, and ADHD in Hampton Roads, Virginia.  Kristin has also worked as an inpatient speech-language pathologist at Children’s Hospital of the Kings Daughters in Norfolk, Virginia.

POSZTERSZEKCIÓ

Tóth Andrea (PhD) az ELTE Magyar alapszakán (BA) szerezte bölcsész diplomáját, majd okleveles ‘magyar mint idegen nyelv tanár és angoltanár’ MA diplomát szerzett ugyanitt. Alkalmazott nyelvészetből summa cum laude doktorált az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájában. MANYE és MTA Köztestületi tagként is aktív a tudományos életben.

Andrea Tóth (PhD) received her diploma at ELTE Faculty of Humanities (BA) and became a teacher in ‘Hungarian as a foreign language’ and in English (MA). She received her PhD summa cum laude from applied linguistics at ELTE. She is an active member of MANYE and MTA.

Krániczné Szabó Ágnes logopédus, hallássérültek pedagógusa, az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet oktatási programján védte meg disszertációját 2018-ban. Utazó gyógypedagógusként dolgozik, munkája során a NILD képzéseken szerzett ismereteit is alkalmazza. Kutatási területei a lexikális hozzáférés és fonológiai tudatosság.

Ágnes Krániczné Szabó special education teacher, speech and language therapist and teacher of persons with hearing impairment, she received her PhD at ELTE from applied linguistics in 2018. She works as a special education teacher, applying NILD therapy wherever she can.

————

Svraka Tamásné Betti egyetemi tanársegéd, az ELTE-TÓK Neveléstudományi Tanszék oktatója. A Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományi Doktori Iskolájában folytat kutatásokat a matematikai szorongás epidemiológiája körében. Húsz éves tanítói és gyógypedagógiai gyakorlattal rendelkezik, melyet a pedagógiai szakszolgálatnál végzett szakértői munkájában is tud kamatoztatni, melyhez a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata vizsgálóeljárást használja. Megfigyeléseivel és vizsgálati tapasztalatával Dékány Judit vezette Diszkalkulia Munkacsoport gyakorlati és kutatói munkáját segíti.

Betti Tamásné Svraka is a university assistant lecturer, a teacher at the Faculty of Educational Sciences of ELTE-TÓK. She is conducting research in the field of epidemiology of mathematical anxiety at the Doctoral School of Mental Health Sciences of Semmelweis University. She has twenty years of teaching and special pedagogical experience, which she is able to utilize in her advisory practice at the specialized services of pedagogy, in which she uses the method of investigation called Pedagogical Investigation of Dyscalculia. Her observations and investigational experiences help the practical and research activities of Dyscalculia Workgroup, led by Judit Dékány.

———————–

Kissné Dr. Zsámboki Réka a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar pedagógia szakos bölcsész és tanára, egyetemi docens. 13 évig gyakorlatvezető óvodapedagógusként dolgozott a Soproni Óvóképző Főiskola gyakorló óvodájában, 2009 óta oktat a pedagógusképzésben. Fő kutatási területe a komplex, holisztikus szemléletű óvodai nevelés, az „alternatív” pedagógiák, a pedagógiai innováció, az innovációs sikertényezők és az innovációk terjedésének (diffúziójának) vizsgálata. 2017-től a Pedagógiai Karon működő Kisgyermekkori Neuropedagógiai Kutatócsoport tagja. Munkatársaival együtt a Soproni Egyetem Struktúraváltási Terve – 32388-2/2017 INTFIN sz. projekt keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával vizsgálja az EMOTIV EPOC+ mobil EEG készülék alkalmazhatóságát a neveléstudományi kutatásokban.

Farnady-Landerl Viktória ISO minősített üzleti tréner, learning architect, pedagógiatanár, szociálpedagógus (Wikaa Workshops, Ausztria), az Eisenstadti Pedagógiai Főiskola külsős előadója, a bécsi BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH munkatársa. 1997 óta tevékenykedik trénerként, tanácsadóként. Munkájának középpontjában a személyes- és szociális kompetenciák fejlesztése, az emberi erőforrás fejlesztés, a tanulás szociális kontextusainak vizsgálata áll kisgyermekek, fiatalok és felnőttek körében. Cathrin Wimmerrel közösen fejlesztették ki a „Fünfplus-Workshops“elnevezésű egyedülálló iskolaelőkészítő programot, melyet Ausztriában 2012 óta vezetnek.

——————–

Kertész Csaba a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Gitár szakán végzett, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológia (BA) szakán folytatta tanulmányait. 2017-2018-ban elvégezte a  Személyiségfejlesztés zeneterápiával (Az ELTE Bárczi Gusztáv Karának 120 órás pedagógus-továbbképzése) tanfolyamot, majd tanulmányait a Károli Egyetem Pszichológia (MA) szakán folytatta. Legfrisebb kutatási területe a tempótartás számítógépes vizsgálata atipikus nyelvi fejlődésű gyerekeknél.

Csaba Kertész

coming soon…

—————–

Zimonyi Nóra a Semmelweis Egyetem Pető András Kar Gyakorló Általános Iskoláján dolgozik csoportvezető konduktorként. Munkája során számos országban tevékenykedett már úgy, mint Norvégia, Anglia, Olaszország és Amerika. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógia Programjának hallgatója. Kutatási témája: Végrehajtó funkciók vizsgálata cerebral paretikus gyermekeknél. Digitális és nem digitális tesztek által nyújt betekintést a végrehajtó működések érintettségébe, központi idegrendszeri sérülés esetén. Az egyetem Kognitív fejlődés és oktatás kutatócsoportjának tagja.

Nóra Zimonyi

coming soon…

——————

Györkő Enikő

feltöltés alatt…

Enikő Györkő

coming soon…

——————

Imre Erika 1982-ben szerezte meg az általános egészségügyi asszisztensi, majd 2011-ben a körzeti közösségi szakápolói végzettséget. Ezzel párhuzamosan 2007-ben BSc fokozatot szerzett általános szociális munkából az ELTE-n, majd MSc fokozatot egészségügyi szociális munkából a Debreceni Egyetemen. Diplomamunkája címe Alternatív foglalkoztatás: Mentális fejlesztés időskorban. Kiegészítésként fizikoterapeuta, mosgásterapeuta, személyi segítő és hospice asszisztensi végzettséggel is rendelkezik.
2009-ben végezte el a NILD alapkurzust. Kifejlesztett egy, a NILD-en alapuló, kiscsoportos idősterápiára alkalmas módszert. Ez a módszer képezte az alapját egy négyéves (2009-2013), a Budavási Idősek Klubja tagjaival futó programnak. A program befejezése óta egyéni idősterápiával foglalkozik.
Erika Imre obtained license as licensed practical nurse (1982) and as registered nurse (2011). In parallel she obtained BSc degree as Social Worker from the Eötvös University in 2007 and MSc as Social Worker specialized in Health Care from the University of Debrecen in 2013; the title of her thesis was Mental Therapy for Seniors. As complementary skills, she had licenses from physiotherapy, kinesiotherapy, personal assistant for seniors and disabled and finally from hospice therapy.
She finished a NILD course in 2009. She developed a method – based on the NILD – for small groups of seniors and had a four-year program (2009-2013) for the members of Budavár Senior Club. Since then, she is doing senior therapy for individuals.

—————–

Nagyné Farkas Andrea gyógypedagógus. Elvégezte a Berard féle AIT Hallási Figyelem tréninget, a NILD Tanulási Terápiát, tanult játékpszichológiát, kognitív terápiás fejlesztést, mozgásfejlesztést. Jelenleg is aktív fejlesztő pedagógus, a NILD Tanulási Terápiában oktatási feladatot is ellát.

Andrea Nagyné Farkas

coming soon…

Kunné Solti Éva, a Testnevelési Egyetemen diplomázott testnevelő és gyógytestnevelő tanár, TSMT-terapeuta. 2010 óta a Balatonalmádi Igazgyöngy Fejlesztő és Tehetséggondozó Műhely alapító tagjaként egyéni és csoportos mozgásterápiával foglalkozik.  Gyógypedagógus kolléganőjével közösen kidolgozott Gyöngyhalász Modell alkalmazásával az általános iskola 1. és 2. évfolyamos tanulói számára a testnevelés órákba beépített preventív mozgásfejlesztést tart. A módszer bemutatása céljából Veszprém megye pedagógusai számára mentoráló intézményi keretek között módszertani disszeminációt tart. Jelenleg a Széchenyi Egyetem hallgatója mozgásfejlesztés szakterületen szakvizsgára felkészítő szakon.

Éva Kunné Solti

coming soon…

———————

Petőné Honvári Jolán (Képes Vagy Rá Fejlesztőház) pályája során mindig arra törekedett, hogy minél hatékonyabban, holisztikusabban tudja segíteni a gyermekek értelmi és érzelmi képességeinek fejlődését. A folyamatos tanulás, fejlődés híve. Több éve foglalkozik a pozitív pszichológia és pedagógia elméleti és gyakorlati kérdéseivel,amit coaching technikákkal ötvöz a tanulást megalapozó részképességek, a hallott és olvasott szövegértés fejlesztéséhez.Új lehetőséget teremt a gyermekek számára, a sikeres, örömteli tanulásban, beilleszkedésben és egészséges önbizalmuk kibontakoztatásában. A Képes Vagy Rá Fejlesztőház alapítója, a Képes Vagy Rá fejlesztőprogram kidolgozója és a PISZE-Pozitív Identitású est megálmodója. Fejlesztőpedagógus, szakvizsgázott pedagógus és közoktatási vezető.

Jolán Petőné Honvári (Képes Vagy Rá Fejlesztőház) throughout her career, she has always been trying to facilitate the development of children’s mental and emotional abilities more and more effectively and holistically. Believer of constant learning and improvement. For many years, she has been working on the theoretical and practical questions of positive psychology and pedagogy which she combines with coaching techniques in order to develop listening ang reading comprehenshion skills besides the ones giving the basics for learning. Provides new possibilities for children to experience the joy and success of studying and integration as well as to create a healthy self-confidence. Founder of Képes Vagy Rá developing program and creator of PISZE – Pozitív Identitású est. She is a developmental teacher a qualified Specialst in Education and Public Management.

—————————-

Laczkó Mária sokéves tanári gyakorlattal rendelkező középiskolai tanár, nyelvész. Jelenleg a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán oktat. Kutatási területe az anyanyelv elsajátításának a folyamata, alkalmazott nyelvészeti kutatások, mint az olvasás és a szövegértés folyamata, a spontán beszéd jellemzői gyermekkorban és tinédzser korban, a mentális lexikon az anyanyelvben és az idegen nyelvben.

Mária Laczkó is a teacher with many years of practice at high schools. She is the associate professor at the University of Kaposvár at the Faculty of Pedagogy. Her specific research area is mother tongue acquisition process, applied linguistic research like reading and reading comprehension, analysis of spontaneous speech of children, mental lexicon in mother tongue and in foreign language.

———————-

dr. Bodnár Mária – gyermek-, ifjúsági-, és felnőtt pszichiáter szakorvos ( Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Soproni Tagintézménye). Tagja a Magyar Pszichiátriai Társaságnak (MPT) , a Magyar GYermek és Ifjúság pszichiáterek és Társszakmák Társaságának (MAGYIPETT), a Magyar Családterápiás Egyesületnek (MCSE) . 17 éve foglalkozik tipikus és atipikus fejlődésű gyermekekkel és fiatalokkal.

Maria Bodnar md. is child-adolescent and adult psychiater doctor (the Pedagogical Services of Győr-Moson-Sopron County-Member Institution Sopron) . She is member of the Hungarian Psychiatric Organisation (MPT), member of the Child- and adolescent psychiater’s and Related Professions Organisation (MAGYIPETT), and member of the Hungarian Family-therapeutic Associations (MCSE). She works foror 17 years with children and adolescent,   who have tipical and atypical cognitive development.

————————

Dr. Tiszai Luca a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-Képző Intézetének adjunktusa. Gyógypedagógiai, ének-zenetanári és andragógusi végzettséggel doktori kutatásában a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek aktív zenélés lehetőségeit, és a nyilvános koncertek hatását vizsgálta. Gyakorlati munkássága során kifejlesztette a Consonante módszert, és megalapította a rendszeresen koncertező Nádizumzum zenekart a Szent Erzsébet Otthon lakóiból. Kutatóként az aktív zenélés és a zenebefogadás és kognitív és társas funkciók kapcsolatát vizsgálja súlyosan halmozottan fogyatékos személyek esetében.

Dr. Luca Tiszai PhD is a lecturer at University of Szeged, Juhász Gyula Faculty of Education, Institute of Special Need Education.  She graduated in special education, music education and adult education (andragogy). As a practicioner and researcher she wrote her doctoral dissertation about the role of public concerts in social inclusion of musicians with severe disabilities. Se developed a method called Consonante and established the Nádizumzum orchestra form te residents of Szent Erzsébet Nursing Home. Her research topics are the role of active and receptive musical training  in cognitive and social  development of adults with severe disabilities.

———————–

Sarlós Erzsébet biológia, testnevelés, evezős edzői és gyógytestnevelés szakokon végzett. Több, mint 25 évet töltött a pedagógus pályán. A tanítás és fejlesztés mellett elsajátította kétféle szenzomotoros terápia alapját. Kollégáival kidolgozták a sakk-logika kerettantervet, majd bevezették a sakkot az iskolai oktatásba, mint a logikus és problémamegoldó gondolkodás egyik eszközét. 2002 óta foglalkozik az idegrendszer mozgás által való fejlesztésével. Az egyéni terápiák során tapasztaltakra, valamint a nemzetközi szakirodalomra építve dolgozta ki a Komplex Szenzomotoros Tréning anyagát. A tréning hatására, feltételezései szerint, nemcsak a gyermekek szenzomotoros, hanem a tanuláshoz szükséges kognitív képességei is fejlődnek. Jelenleg az Eszterházy Károly Egyetem III. évfolyamos doktorandusz hallgatója, és kutatása során az egyéni és csoportos szenzomotoros tréning hatását vizsgálja az idegrendszer szenzomotoros érettségével, valamint a tanulási képességekkel összefüggésben.

Erzsébet Sarlós

coming soon…

—————————

Lesóné Kónya Mónika aktív fejlesztőpedagógus; 2002-től dolgozik Érden a Pedagógiai Szakszolgálatban, ahol a pedagógus munkacsoport vezetője. Vizsgálja és fejleszti a tanulási problémával küzdő gyermekeket. 2016. januártól mesterpedagógus. Az innovatív profilú mesterprogramja alapján korszerű oktatási, fejlesztési segédeszközök, játékok és módszerek kidolgozásával foglalkozik. A hazai és külföldi szakmai eredmények, anyagok – különösen P. Mesker, holland gyermekneurológus – vizsgálati módszerének továbbgondolásával egy új, Magyarországon eddig még nem alkalmazott fejlesztőpedagógiai módszert dolgozott ki, és tökéletesített, melynek jelentősége túlmutat saját fejlesztőpedagógusi munkája keretein, és országszerte egyre ismertebbé válik. A Tükörtábla-terápia 2010-ben az Eötvös Kiadó gondozásában jelent meg könyv formában. Felnőttképzési tanfolyamain pedig már több mint 100 gyógypedagógus sajátította el a módszerét, akik az ország különböző területein – néhányan határon túli, magyar lakta településeken – végzik fejlesztő munkájukat. 2016-tól Szakmai Műhelyben fogja össze a Tükörtábla-terápiát alkalmazó szakembereket.

Monika Lesóné Kónya has been working as a special education teacher since 2002 in Érd for the Pedagogical Service where she is the head of the pedagogical team. She examines and teaches children with learning problems. She has been a master educator since 2016. She works on developing modern educational tools, games and methods based on her innovative pedagogical master program. Using and rethinking Hungarian and foreign research results, especially P. Mesker, Dutch neurologist’s method, she developed and improved a new pedagogical method which is getting more and more well-known in Hungary. The mirrorboard method was published in a book format in 2010 by Eötvös Kiadó. More than one hundred special pedagogy teachers have accomplished the mirrorboard method course. These teachers work in different parts of Hungary, some of them abroad. She is in contact with mirrorboard applying teachers through annual workshops since 2016.

————————–

Jeneiné Novák Erzsébet a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium gyógypedagógusa- logopédusa, a Nyíregyházi Egyetem óraadó tanára. 1999-től az egyetemen pedagógus-továbbképzési programok akkreditációjának és szakmai lebonyolításának szakmai irányítója volt. E munkája során a tanulási zavarok témaköréhez kapcsolódóan több pedagógus-továbbképzést és pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzést dolgozott ki, s ebben a tevékenységben ma is aktívan részt vesz, fejlesztői és oktatói munkájával.

Erzsébet Jeneiné Novák is a special education teacher-logopedist at the University of Nyíregyháza Eötvös József Practicing Primary and Secondary School, and lecturer at the University of Nyíregyháza. From 1999 she was a professional manager of accreditation and professional implementation of teacher training programs at the university. During this work, she has developed a number of teacher training courses and preparatory trainings in connection with learning disruptions, and she is actively involved in this activity with her development and teaching work.

———————-

Muzslai-Bízik Hanna 2011-ben végzett konduktorként a Pető András Főiskolán. A diplomaszerzést követően két évig a Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában tanított, majd az intézet szakszolgálatán, a korai fejlesztés területén a Bentlakó Mamás Csoportban dolgozott. Az említett területen 5 évig vezetett csoportos foglalkozásokat az ország különböző területéről érkező cerebrális parézissel élő gyermekek és szüleik részére. Az egész napos intervallum konduktív nevelés keretében 2 – 3 hetente változó gyermekcsoportokban végzett komplex fejlesztést, mely magába foglalta a nagy-és finommozgás, a manipuláció, a beszéd, a kognitív-és szociális képességek, valamint az önellátási teendők tanítását. 2018 júliusa óta a Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézetében, mint pedagógiai szakértő dolgozik. 2013-ban az ELTE neveléstudományi MA képzésén okleveles neveléstudomány szakos bölcsész kora gyermekkor pedagógiája szakirányon diplomázott. 2015-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgáját. Ehhez a képzéshez kapcsolódóan szakdolgozatát Ipad alkalmazása a konduktív pedagógiában címmel írta.

Hanna Muzslai-Bízik graduated from András Pető College as a conductor in 2011. Following obtaining her degree she was teaching at the Practice Primary School of András Pető College for two years. Then she joined the Specialist Service Department of the Institute to work in early intervention, specifically in the Residential Mother and Child Group. She was leading group programs in the said unit for five years for children with cerebral palsy and their parents coming from all over Hungary. As part of a full day conductive education interval program she was providing comprehensive development to children’s groups arriving in 2/3-week turns including teaching gross and fine movements, hand use, speech, cognitive and social skills as well as activities of daily living. Since July 2018 she has been acting as a specialist of pedagogy at the Institute of Pedagogy of Semmelweis University András Pető Faculty. In 2013 she obtained an MA degree at Eötvös Loránd University in pedagogy, specialising in early childhood pedagogy. In 2015 she graduated at Corvinus University Budapest in public education management and pedagogy. In the scope of the latter education program she prepared a thesis entitled ‘Application of the iPad in conductive pedagogy’.

————————-

Fenyősi Fanni (BHRG)

feltöltés alatt…

Fanni Fenyősi (BHRG)

coming soon…

————————-

Zemán Andrea Anna a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményében dolgozik gyógypedagógus-logopédusként. Osztott munkakörben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságában is tevékenykedik. Jelenleg végzős hallgató az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar MA képzésében. Fő kutatási területe az anyanyelv-elsajátítás, és az azt befolyásoló egészségügyi és szociális tényezők hatásának vizsgálata.

Andrea Anna Zemán

coming soon…

————————-