Előadók/Speakers

CsépeCSÉPE Valéria a kognitív pszichológia és idegtudomány professzora (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pannon Egyetem, Veszprém) és a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjának (MTA TTK) kutatóprofesszora. Tagja a Magyar Tudományos Akadémiának és az Academia Europaea-nak. Kutatásainak fókuszában a tipikus és az atipikus kognitív fejlődés viselkedéses és agyi korrelációi állnak, a csecsemőkortól a felnőttkorig. Az MTA TTK Agyi Képalkotó központjában általa alapított Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport a beszélt- és a jelnyelv fejlődését, az olvasás elsajátítását, fejlődését és rendellenességeit, a téri navigációt, a zene fejlődési hatásait, valamint a végrehajtó funkciók és a valószínűségi tanulás agyi korrelátumait vizsgálja különböző agykutatási és viselkedéses módszerekkel.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesi feladatait két egymást követő ciklusban (2008-2014), az Akadémia történetében első ilyen magas rangban megválasztott akadémikusnőként, látta el. A Nemzetközi Tudományos Tanács (ICSU), stratégiai bizottságának választott tagjaként dolgozott 2012 és 2018 között és részt vett az új nemzetközi szervezet (ISC, az ICSU és ISSC egyesülésével) előkészítésében. 2016-tól 2018-ig, majd 2018-tól a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, az Európai Minőségbiztosítási Szervezet (ENQA) tagja, kinevezett elnöke. 2017-től vezeti a nemzeti alaptanterv megújítására irányuló fejlesztési projektet, s tagja az OECD Education 2030 fókuszcsoportjának.

Több mint 350, köztük számos magas idézettségű, publikációinak listáján angol és magyar nyelvű folyóiratcikkek, monográfiák, szerkesztett könyvek, könyvfejezetek és konferencia közlemények találhatók.

Valéria CSÉPE is professor of cognitive psychology and neuroscience (Technical University of Budapest, University of Pannonia, Veszprém), and  research professor at the Research Centre of Natural Sciences (RCNS) of the Hungarian Academy of Sciences (HAS).  She is member of the Hungarian Academy of Sciences and the Academia Europaea.  Her research focuses on the behavioral and brain correlates of typical and atypical cognitive development from infancy to adulthood. The research group of Neurocognitive Development founded by her at the Brain Imaging Centre of RCNS HAS, investigates brain correlates related to the development of spoken and sign language, reading acquisition and disorders, spatial navigation, music as well as executive functions and probabilistic learning with various brain and behavior methods.

She served as deputy secretary General of the Hungarian Academy of Sciences, elected for two terms (2008–2014), being the first female in such a high position there. Between 2012 and 2018 she worked for the strategic committee of the International Council of Science (ICSU) as elected member and took part in the preparatory works of ISC (merger of ICSU and ISSC). She was appointed as president of the Hungarian High Education Accreditation Committee, a registered member organization of ENQA, in 2016 and again in 2018. As of 2017 she is principal investigator of the national curriculum redesign project in Hungary, and member of the Education 2030 focus group of the OECD.

She has more than 350 publications, including  several highly cited papers, listing journal articles, monographs, edited books, book chapters and conference papers in English and Hungarian.

Képernyőfotó 2016-03-12 - 21.09.11

Dr. Csapó Benő a Neveléstudományi Intézet, a Neveléstudományi Doktori Iskola, az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport és az általa alapított Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetője. Több nemzetközi kutatási programban vett részt. Kutatásának főbb területei a kognitív fejlődés, az ismeretek közvetítésének és a képességek fejlesztésének integrálása, a tudás szerveződése, pedagógiai értékelés és technológia alapú tesztelés. Számos publikációja jelent meg magyar és angol nyelven.

Dr. Benő Csapó is the head of the Institute of Education, the Doctoral School of Education, the Research Group on the Development of Competencies and the founder and head of the Center for Research on Learning and Instruction. He participated in several international research programs. The main fields of his research: cognitive development, the integration of conveying information and developing competencies, the organization of knowledge, educational assessment and technology-based testing. He has numerous publications in Hungarian and English.

Katona_Nóra

Katona Nóra közel másfél évtizedig volt a Nemzetközi Iskolapszichológiai Társaság (ISPA) vezetőségi tagja és elnöke, a Woodcock-Johnson Teszt nemzetközi változatának hazai meghonosítója, az ELTE habilitált docenseként oktatott neveléslélektani és kognitív képességméréssel kapcsolatos tantárgyakat. Jelenleg az Eszterházyi Károly Egyetem Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoportjában beosztott vezetőként tevékenykedik.

Nóra Katona was the member and chair of the International School Psychology Association (ISPA) for almost 15 years, she adapted the Woodcock-Johnson Test (International version) into Hungarian language and was a habil. docent lecturer  at ELTE, teaching educational psychology and assessing cognitive abilities. Currently, she is the leader of  Education 2030 Educational Sciences Research-group of Eszterházy Károly University.

 

steklSteklács János egyetemi tanár, tanszékvezető az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának tudományos főmunkatársa. Magyar nyelv és irodalom, hungarológia, magyar mint idegen nyelv szakos tanári diplomáját és tudományos fokozatait a Pécsi Tudományegyetemen szerezte. Kutatási területe az alkalmazott nyelvészet, az olvasási képességek fejlődése és a tanulási folyamatok szemkamerás vizsgálata.

János Steklács is a university lecturer, the Head of the department of the Faculty of Primary and Pre-School Education of Eötvös Loránd University, an associate researcher of the Department of Pedagogy of Kaposvár University. He graduated and received his scientific degrees from Hungarian literature, Hungarology, Hungarian as a foreign language at University of Pécs. His field of research covers applied linguistics, the development of reading skills and the examination of the learning processes with eyetracking camera.

 

Varga LaszloDr. habil Varga László a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar egyetemi docense, dékánja. Alapítója és vezetője a hazánkban unikális kisgyermekkori neuropedagógia kutatócsoportnak és laboratóriumnak. Neves szakemberek részvételével nemzetközi kutatói – tanácsadói hálózatot épített ki. Amerikai és európai neveléstudományi folyóiratok nemzetközi tanácsadó testületének tagja. Kutatói és oktatói ösztöndíjak keretében a világ számos országában képviselete a hazai felsőoktatást és a neveléstudományt. Fő kutatási területei: a gyermekkor hatása az egyéni életútra, gyermeki világkép és gyermekkultúra, a gyermekkori fejlődés és fejlesztés, konstruktivista pedagógia, a kisgyermekkori neuropedagógia és a kompetencia alapú oktatás. A pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János-díjban részesült.

Dr. habil László Varga associate professor is the dean of Benedek Elek Faculty of Pedagogy at the University of Sopron. He is the founder and leader of the unique early childhood neuropedagogical research group and laboratory in Hungary. Together with prominent professionals, he has established an international research and counselling network. He is the member of international advisory groups of American and European educational scientific journals. In the frame of research and teaching scholarships he has represented Hungarian higher education and educational science all over the world. His main research fields are childhood’s effect on personal life paths, children’s worldview and children’s culture, childhood progress and development, constructivist pedagogy, early childhood neuropedagogy and competence-based education. He was awarded with Apáczai Csere János Prize for his outstanding academic performance in promoting educational practice.

 

JakabZoltanDr. Jakab Zoltán az ELTE Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet tudományos munkatársa 2012 augusztusa óta. Ezt megelőzően tanársegéd volt a BME Kognitív Tudományok Karán (2006-2012). Szintén a BME Kognitív Tudományok Karán töltötte posztdoktori éveit (2003-2006). 2001 és 2003 között a Rutgers Egyetemen (NJ, USA) posztdoktorált. Doktori tanulmányait a Carleton Egyetemen (Ottawa, 1996-2001) végezte. Ezt megelőzően pedig az ELTE Általános Pszichológiai Tanszékének tanársegédje volt (1990-1996). Jelenleg a következők a fő kutatási területei: kognitív fejlődés, beszédészlelés és az  olvasás fejlődése valamint az elme filozófiája (az észlelés filozófiája).

 

Dr. Zoltán Jakab has been an associate professor in the Institute for Psychology of Special Needs at Eötvös Loránd University since August 2012. Prior, he was an assistant professor at the Department of Cognitive Science, Budapest University of Technology and Economics (2006 – 2012). Previously, he was a postdoctoral fellow at the Department of Cognitive Science, Budapest University of Technology and Economics (2003 – 2006), he was a postdoctoral fellow at Rutgers University (Rutgers Center for Cognitive Science, 2001 – 2003). He was a Ph.D. student at Carleton University, Ottawa (1996-2001) and an assistant Professor at the Department of General Psychology, Eötvös Loránd University (1990 – 1996). His recent research topics are: cognitive  development, speech perception and reading development, philosophy of mind (philosophy of perception).

 

VighJulia

Dr. Vig Julianna 2012 novembere óta adjunktus az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetében; a biológiai szakcsoport vezetője. Neurobiológiából doktorált a Pécsi Tudományegyetemen (2001-2005), majd több tudományos folyóirat (Élet és Tudomány, Medic to medic, Nature Clinical Practice Endocrinology and Metabolism, Nature Reviews Endocrinology, eLitMed.hu, etc.) szerkesztőjeként folytatta munkásságát. 2013 óta rendszeres tudományos szakszerkesztői munkát végez a Macmillan Science Communications tudománykommunikációs cég számára.

Dr. Julianna Vig is a lecturer (adjunct professor) of ELTE Bárczi Gusztáv Faculty of Special Education and the Institute for Psychology of Special Needs, she is the leader of the biology professional team. She holds a Ph.D. in Neurobiology and was a Ph.D. student at University of Pécs (2001-2005). She was the editor of multiple scientific magazines: Élet és Tudomány, Medic to medic, Nature Clinical Practice Endocrinology and Metabolism, Nature Reviews Endrocrinology, eLit Med.hu, etc. She is a professional editor for the Macmillan Science Communications.

TerriLynn

TerriLynn Van Beveren a Descubre Coaching and Consulting (Madrid, Spanyolország) igazgatója, mely egy közösség alapú tanuló központ, melynek célja a tanulási problémákkal küzdő gyermekek és felnőttek segítése Madrid és környékén. Braziliában nevelkedett, majd az USA-ba költözött, hogy tanítói diplomát szerezzen a Cedarville Egyetemen, valamint megszerezze a mesteri fokozatot a Tanulási és olvasási zavarok témában a Regent Egyetemen. Terri Lynn előadóként és gyakorlatvezetőként munkálkodott a NILD-nél, majd 20 évig tevékenykedett minősített tanulás-terapeutaként. Ezen felül a Nemzetközi Diszlekszia Egyesület minősített diszlekszia-terapeutája is. Miután nagy tapasztalatra tett szert mind magán mind állami iskolai környezetben, pályáját klinikai gyakorlatban folytatja, valamint oktatók mentorálását és képzését végzi Spanyolország szerte. Nagy megtiszteltetésnek tartja továbbá, hogy a tanulókat felkészítheti napjaink osztálytermi követelményeire.

Terri Lynn VanBeveren is the Director of Descubre Coaching & Consulting, a community-based learning center shaping the minds of children and adults in the greater Madrid area who struggle with learning difficulties.  She was raised in Brazil and then moved to the United States to complete a Bachelor of Arts degree in primary education (Cedarville University) and a Master of Arts as a Learning Disabilities and Reading Specialist (Regent University). Terri Lynn has served as an instructor and presenter for the National Institute for Learning Development (NILD) and has 20 years of experience as a professionally certified educational therapist.  In addition, she is a certified dyslexia therapist through the International Dyslexia Association.  With work experience in both public and private school settings, she now dedicates her time to clinical practice as well as training and mentoring educators in Spain.  She considers it a great privilege to serve and equip learners for the demands of today’s classroom.

BabarczyBabarczy Anna a skóciai Edinburgh University elméleti nyelvészet és kognitív tudomány szakán szerezte diplomáját és PhD-ját. Néhány évig számítógépes nyelvészettel foglalkozott, a kisgyermekek anyanyelvelsajátítási folyamatait és a pragmatikai tudás mibenlétét vizsgálta számítógépes modelleken keresztül. Az utóbbi időben kísérleti módszerekkel tanulmányozza ezen jelenségeket. Jelenleg a BME Kognitív Tudományi tanszék docense, ahol egy kísérleti pragmatika kutatócsoportot vezet. Kutatásaikat elsősorban tipikus fejlődésű óvodás és kisiskolás gyerekekkel végzik; fő kutatási területeik a metafora, irónia és beszédaktusok valamint a skaláris és ad hoc implikatúrák elsajátításának folyamata és annak kognitív és társas korrelátumai.

Anna Babarczy studied theoretical linguistics and cognitive science at The University of Edinburgh in Scotland. After obtaining her PhD, her first research focus was natural language processing and the computational modelling of young children’s language acquisition processes and pragmatic competence. More recently, she has been studying the nature of pragmatic competence and its development using experimental methods. She is an associate professor at the Cognitive Science Department of the Budapest University of Technology and Economics, where she has an experimental pragmatics research group. The research focuses on typically developing, 3 to 10 year-old children; their main research interests are the development of the comprehension of metaphors, irony, speech acts and ad hoc implicatures, and its cognitive and social correlates.

 

Heidi_picHeidi Meiners az International Christian School of Budapest Segítő Szolgáltatásainak igazgatója. Heidi felelős a tanulási nehézségekkel küzdő diákok óráiért, fejlesztéséért és beilleszkedéséért. Heidi minősített NILD terapeuta. A Western Carolina University-n (North Carolina, USA) szerezte meg diplomáját tanár és gyógypedagógia szakon. Jelenleg Heidi pszichológiából doktorál a Grand Canyon University-n (Arizona, USA) kogníció és oktatás témakörben. Disszertációjában a diszlexiát és a kétnyelvűséget vizsgálja.

 

Heidi Meiners is the director of Supplemental Services at the International Christian School of Budapest, where Heidi oversees the classes, accommodations, and interventions for students with learning disabilities, intellectual disabilities, and mental health needs. Heidi is a Professionally Certified Educational Therapist in NILD. She received her Masters of Art in Teaching and Special Education from Western Carolina University (North Carolina, USA). Currently, Heidi is a PhD student in Psychology with an emphasis on Cognition and Instruction at Grand Canyon University (Arizona, USA). Her dissertation will examine dyslexia and bilingualism.

 

BonaJuditBóna Judit az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai Tanszékének a docense, a tanszéken működő gyermeknyelvi kutatócsoport vezetője. Fő kutatási területei: a beszéd életkori sajátosságai, temporális jellemzői és folyamatossága, illetve a beszéd folyamatosságának zavarai.

Judit Bóna is the docent of Eötvös Loránd University Department of Phonetics, the leader of the Child Language Research Group. Her main fields of research are: the age specifications of speech, it’s temporal characteristics and continuity and the disfluency of speech.

 

csuklichCsuklich Eszter fejlesztőpedagógus, NILD terapeuta, médiapedagógus. 24 éves szociális és oktatási pályafutása során mindvégig a gyermekekért, egyéni fejlődésükért és az életben való sikeres boldogulásukért dolgozott a gyakorlatban. Médiapedagógusként elhívatott képviselője a vizuális nevelésnek. Mozgóképkultúra és médiaismeret szakos pedagógusként 10 évig foglalkozott középiskolában a fiatalok média tudatos nevelésével,oktatásával. Több oktatási pilot program vezetője és intézményi megvalósítója volt. Jelenleg a Deutsche Nationalitátengrundschule Fürst Taksony fejlesztő pedagógusa.

Eszter Csuklich is an educational therapist, an NILD therapist and a media teacher. All through her 24 years of social and educational professional life she has been working to help children, their personal development and their success and happiness in everyday life. As a media teacher she is devoted to visual education. She received her degree at the Institute for Art Theory and Media Studies (at ELTE), she was working 10 years as a teacher in a High School to teach and educate the students to media awareness. She led multiple pilot programs and executed them in different institutions. Currently, she works as an educational therapist at Deutsche Nationalitátengrundschule Fürst Taksony.

 

laci_kep

Demeter László az ACSI (Association of Christian Schools International) európai régiójának igazgatója, melynek központja Budapesten található. 1995-ben szerezte diplomáját Angol Nyelvtanári Szakon a Budapesti Közgazdasági Tudományegyetemen. Keresztény Pedagógiát tanult a Philadelphia Bibliai Egyetemen, ahol 2006-ban diplomát is szerzett. László jelenleg doktori tanulmányait végzi a Columbia Nemzetközi Egyetemen Keresztény Iskolai Vezetésből. 1995 óta az ACSInál dolgozik, oktatási tanácsadóként kezdte, majd az ACSI európai társelnöke lett, jelenleg pedig az egész európai régióért felelős igazgató (2011 óta). Számos témában tartott előadást mind hazai, mind nemzetközi konferenciákon.

László Demeter is Europe Regional Director for the Association of Christian Schools International, headquartered in Budapest, Hungary.  He graduated from Budapest University of Economic Sciences in 1995 with MA in EFL. He studied Christian education at Philadelphia Biblical University, and graduated with MEd degree in 2006. László is currently working on his PhD degree in Christian school leadership at Columbia International University. He has been working with ACSI from 1995, first as an Educational Consultant and Associate Director for ACSI Europe then as Regional Director for ACSI Europe from 2011. He has taught on numerous topics of education at national and international conferences.

 

IMG_0071

Joyce Trottman Kaliforniában végezte pszichológiai tanulmányait, s mintegy 28 éve foglalkozik tanulásukban akadályozott gyermekekkel. 12 éven keresztül több korosztállyal foglalkozott, mind enyhe, mind közép-súlyos problémákkal küzdő gyerekekkel. 16 éven keresztül pedig iskola pszichológusként munkálkodott, olyan családokkal és tanárokkal foglalkozott, akik tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel álltak kapcsolatban. Mesteri fokozatot szerzett Lelkigondozásból, és további tanulmányokat végzett a diszlekszia, a végrehajtó funkciók, az autizmus és az ADHD mélyebb megértése érdekében. Jelenleg iskola pszichológusként dolgozik az ICSB-ben (International Christian School of Budapest). Ezt megelőzően, hasonló státuszban, 3 évig a thaiföldi Chiang Mai-ban munkálkodott. Joyce és férje a Ministry Essentials International munkatársaiként  szemináriumokat és segítő szolgálatásokat tesznek elérhetővé Budapest lakosai számára.

Joyce Trottman is a California-trained school psychologist and has been in special education for 28 years, with 12 of them teaching various levels and grades of children with mild to moderate special needs and 16 of them as a school psychologist, assessing and working with families and teachers of children with special needs to understand and plan for these children’s educations. She has a Masters degree in Christian Counseling and has enjoyed further studies on her own to understand dyslexia, executive functioning, autism and ADHD. Joyce currently serves as school psychologist at International Christian School of Budapest. Prior to that, Joyce served for three years in the same capacity in Chiang Mai, Thailand. Joyce and her husband are Christian workers with Ministry Essentials International and also participate in bringing seminars and other supportive services to the Budapest community.

 

cherylCheryl Winget nemzetközi iskolák és családok számára ad tanácsot tanulási zavarokkal küzdő gyermekekkel kapcsolatban. A SHARE Oktatási Szolgáltatónál dolgozik és egyben a NILD oktatója is. 2003 és 2015 között az ICSB-ben (Budapesti Nemzetközi Keresztény Iskola) a segítő szolgáltatások részlegét vezette. Pedagógiából doktorált a Regent Egyetem Gyógypedagógia/Oktatáspszichológia szakán 2013-ban. Jelenleg a Regent Egyetem oktatója.
Cheryl Winget consults with international schools and families regarding the educational needs of children. She serves with SHARE Educational Services, and she is an instructor for the National Institute for Learning Development (NILD). From 2003 to 2015, Cheryl served on the faculty of International Christian School of Budapest where she directed/co-directed the Supplemental Services Department. Cheryl received a Doctor of Education degree in Special Education/Educational Psychology from Regent University in 2013. Currently, she is a lecturer at Regent University.

 

Képernyőfotó 2016-03-12 - 20.34.35Kristen Barbour elkötelezettje az élethosszig tartó tanulás megvalósításának és a gyermekek önálló tanulóvá nevelésének. Nemzetközileg elismert pedagógus és plenáris előadó. Amellett hogy NILD terapeuta, a Feuersteini Eszközgazdagító Program hivatalos oktatója. Mielőtt a NILD ügyvezető igazgatójává választották, Kristin a Discovery Program cég igazgatója volt, mely cég egy fejlesztő központot működtet Virginiában a diszlexiás, ADHD-s és egyéb tanulási zavarral küzdő gyermekek számára. Korábban a norfolki Kings Daughters gyermekkórház nyelv- és beszéd-patológusa volt.

Kristin’s passion is bringing life-long learning to life and developing independent learners. She is an internationally respected educator and keynote speaker. In addition to being an NILD educational therapist, Kristin is an authorized trainer in the Feuerstein Instrumental Enrichment Program. Prior to becoming NILD’s Executive Director, Kristin was the Director of Discovery Program, Inc (DPI) a community-based organization providing intervention services to students with dyslexia, learning disabilities, and ADHD in Hampton Roads, Virginia.  Kristin has also worked as an inpatient speech-language pathologist at Children’s Hospital of the Kings Daughters in Norfolk, Virginia.

Jordanidisz Ágnes a NILD Magyarország szakmai vezetője.